Badanie Losów Zawodowych Absolwentów

Zasady badania losów zawodowych absolwentów

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

 

PODSTAWA PRAWNA:

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), która wprowadziła obowiązek monitorowania karier zawodowych absolwentów uczelni wyższych.

Obowiązek ten w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze realizowany jest od 2012 roku przez Biuro Karier, które organizuje Badanie Losów Zawodowych Absolwentów KANS w Jeleniej Górze, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 30/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia badań ankietowych oraz Wewnętrznym Systemem Zapewniania Jakości Kształcenia (Uchwała Senatu Nr 3/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku).

Badanie obejmuje każdy rocznik absolwentów opuszczających mury uczelni, poczynając od 2012 roku. Sytuacja zawodowa absolwentów badana jest zaraz po ukończeniu studiów, następnie po roku, trzech i pięciu od dnia złożenia egzaminu dyplomowego. Badania przeprowadzane są metodą CAWI (respondent proszony jest o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej), mają charakter poufny, a wszystkie dane służą wyłącznie do tworzenia zestawień statystycznych.

 

CELE BADANIA:

Ø  Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów KPSW

Ø  Śledzenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy

Ø  Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy

 

ETAPY BADANIA:

ETAP I – ankieta w wersji elektronicznej, przygotowana za pomocą systemu ProAkademia, wysyłana jest w ciągu miesiąca od daty ukończenia studiów do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Ankieta zawiera 10 pytań, z czego większość dotyczy planów zawodowych absolwentów. Pytania dotyczą wyboru kolejnej uczelni, zadowolenia z ukończonych studiów, aktywności zawodowej w trakcie studiów, a także poszukiwania pracy. W przypadku niewypełnienia ankiety do  absolwenta wysyłane jest przypomnienie (5 razy).

ETAP II – ankieta w wersji elektronicznej wysyłana jest do absolwentów po roku od daty ukończenia studiów w KPSW. Zawiera ona pytania dotyczące aktualnej sytuacji zawodowej absolwentów - podjętych studiów, warunków zatrudnienia bądź przyczyn bierności zawodowej, czy zadowolenia z ukończonego kierunku studiów. W przypadku niewypełnienia ankiety do absolwenta wysyłane jest przypomnienie (5 razy).

 

ETAP III – ankieta w wersji elektronicznej (w opracowaniu) wysyłana będzie do absolwentów po trzech latach od daty ukończenia studiów w KPSW. Będzie zawierała pytania dotyczące aktywności absolwentów na  rynku pracy, miejsca pracy i warunków zatrudnienia, a także podejmowanego kształcenia. W przypadku niewypełnienia ankiety do absolwenta wysyłane będzie przypomnienie (5 razy).

 

ETAP IV – ankieta w wersji elektronicznej (w opracowaniu) wysyłana będzie do absolwentów po pięciu latach od daty ukończenia studiów w KPSW. Będzie zawierała pytania dotyczące aktywności na rynku pracy, miejsca pracy i warunków zatrudnienia, a także podejmowanego kształcenia. W przypadku niewypełnienia ankiety do absolwenta wysyłane będzie przypomnienie (5 razy).

Po każdym etapie badań sporządzany jest raport badawczy na podstawie danych z badania ankietowego. Raport badawczy Biuro Karier przedstawia na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia z udziałem Rektora i dziekanów w terminie do 14 dni od zakończenia badań.

 Wyniki ankiet dostępne są na stronie Uczelni: http://www.kpswjg.pl/pl/jakosc-ksztalcenia#4

instagram
instagram
instagram