Rekrutacja

   Jeżeli zastanawiasz się, jaki kierunek i specjalność studiów wybrać, zapraszamy tutaj >>>

Jeżeli znalazłeś już kierunek studiów i specjalność dla siebie, nie czekaj do ostatniej chwili z zapisaniem się.

To całkiem proste! Kilka kroków, które musisz zrobić, aby zostać kandydatem na studia.

1. Zarejestruj się online

Wypełnij elektronicznie i wydrukuj ankietę osobową tutaj >>>

(UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox)

Jeżeli wystąpi problem, podczas rejestracji online, lub nie posiadacie możliwości wydrukowania ankiety, możecie liczyć na pomoc w wypożyczalni Biblioteki KPSW. Sprawdźcie jak sobie poradziła "Jazzy Jessie" :-)

2. Przygotuj swoją fotografię

a) w trakcie elektronicznej rejestracji załącz obowiązkowo plik spełniający wymogi legitymacji elektronicznej.
Kolorowe zdjęcie powinno być:
- w formacie JPG,
- stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4,
- wymiary zdjęcia 236 (szerokość) x 295 (wysokość) pikseli (fotografie w innym rozmiarze nie będa przez system dodane - co spowoduje niemożliwość ukończenia ankiety),
- preferowana rozdzielczość to 300 dpi,
- jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50 KB.

b) Pamiętaj aby przygotować również jedną fotografię naklejoną na wydrukowany kwestionariusz osobowy, zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

c) jeżeli nie będzie możliwości zamieszczenia fotografii w ankiecie, pomoc uzyskasz w wypożyczalni Biblioteki KPSW na kampusie uczelni

3. Przygotuj świadectwo dojrzałości

Musisz dostarczyć kserokopię świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz przedstawić do wglądu oryginał.

4. Opłata rekrutacyjna

Oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia w kwocie  85 zł, na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej:

BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

5. Dowód Osobisty

Musisz dostarczyć do właściwego dla swojego kierunku studiów dziekanatu czytelną kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego.

6. Dokumenty dodatkowe

a) Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię.

b) Kandydaci na:
- filologię angielską nauczycielską,
- dziennikarstwo i komunikację społeczną,
- pedagogikę ze specjalnością logopedia,
- pedagogikę ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
- pedagogikę ze specjalnością terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka,
- pedagogikę ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
dołączają oświadczenie o tym, że nie mają zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii (druk do pobrania).

c) Kandydaci na kierunek fizjoterapia składają zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia.

7. Drugi kierunek, kontynuacja

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, mając na uwadze zakres i sposób wykorzystania punktów ECTS (druk do pobrania).

8. Terminy rekrutacji i wyniki naboru

Rekrutacja trwa 01.06.2016-26.09.2017

W przypadku nw. kierunków wstęp na studia jest wolny, tzn. podstawą przyjęcia na studia jest złożenie w wyznaczonym terminie wszystkich niezbędnych dokumentów

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • filologia  *  
  • pedagogika
  • dietetyka
  • edukacja techniczno-informatyczna   
  • pielęgniarstwo (studia I stopnia)
  • pielęgniarstwo     (studia II stopnia)
  • wychowanie fizyczne

* obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię.

W przypadku kierunka fizjoterapia** studenci przyjmowani są na studia zgodnie z kolejnością określoną na liście rankingowej. Miejsce na liście rankingowej zależy od ilości uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Największa ilość punktów skutkuje przyznaniem kandydatowi pierwszego miejsca na liście. Punkty rekrutacyjne są przyznawane kandydatowi  za n/w przedmioty maturalne:
1. Biologia
2. Język obcy nowożytny (uwzględniając lepszy wynik w przypadku dwóch języków obcych)
3. Jeden z przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka, język polski (uwzględniając ten, z którego po przeliczeniu kandydat uzyska większą liczbę punktów rekrutacyjnych)

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat otrzymuje punkty za przedmioty, z których zdawał egzamin maturalny lub egzamin dojrzałości, według następującego klucza:

WR = B + J + D

Przy czym:
WR, oznacza ilość przyznanych punktów rekrutacyjnych
B, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z biologii
J, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z wybranego języka nowożytnego
D, oznacza ilość punktów przyznanych za wynik maturalny z jednego z przedmiotów do wyboru

** po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ogłoszenie wyników rekrutacji:

1. I etap - 10 sierpnia 2017

2. II etap - 10 września 2017

3. III etap - 27 września 2017

 

Pamiętaj wszystkie powyższe dokumenty przynieś osobiście do dziekanatu.
Żaczek
W razie wszelkich pytań chętnie odpowiemy Ci na wszystkie:
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych: Filologia, Pedagogika, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
tel. (75) 645 33 03 (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
tel. (75) 645 33 04 (Filologia)
tel. (75) 645 33 08 (Pedagogika)
e-mail: dziekanatwnhis@kpswjg.pl
więcej o rekrutacji na WNHiS

Wydział Przyrodniczo-Techniczny: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna
tel. (75) 645 33 32 (Fizjoterapia, Edukacja Techniczno-Informatyczna, Wychowanie Fizyczne)
tel. (75) 645 33 30 (Pielęgniarstwo, Dietetyka)
e-mail: dziekanatwpt@kpswjg.pl
więcej o rekrutacji na WPT


Zasady i tryb przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach: 2017/2018

  Wirtualny spacer po kampusie Uczelni