Jakość kształcenia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze prowadzi badania monitorujące jakość kształcenia. W każdym semestrze KPSW prowadzi wśród studentów badania ankietowe, które są elementem składowym oceny nauczyciela akademickiego a także pozwalają ocenić poszczególne zajęcia.

Ważnym elementem badania i doskonalenia  jakości kształcenia są badania losów zawodowych absolwentów.  Monitoring losów zawodowych absolwentów pozwala doskonalić bieżącą ofertę dydaktyczną i dostosować ofertę do wymagań rynku pracy oraz trafniej prognozować zmiany kierunków kształcenia. W ubiegłych latach KPSW przeprowadziła badania losów zawodowych absolwentów Uczelni. Poniżej przedstawiono skrót raportów z przeprowadzonych badań.
 

·         Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

·         Proces Boloński

·         Dokumenty normujące jakość kształcenia

·         Badania jakości kształcenia

·         Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

·         Kontakt

 

Uczelniana Komisja Zapewniania Jakości Kształcenia

W uczelni powołano Uczelnianą Komisję Zapewniania Jakości Kształcenia, której zadaniem jest koordynacja i integracja wszelkich działań w celu wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze ze szczególnym uwzględnieniem procedur analizy i oceny jakości określonych w §14 tego systemu.

Skład Komisji:

1. dr Beata Telążka – Prorektor KPSW, przewodniczący Komisji,

2. dr Anna Mickiewicz – przedstawiciel Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych,

3. dr Marcelina Szewczuk-Sadowska – przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

4. mgr Anna Suchecka – Kierownik Sekcji Organizacji Nauczania i Spraw Studenckich

5. Joanna Sokalska – przedstawiciel studentów Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych,

6. Weronika Ankudowicz - przedstawiciel Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. 

 

Proces Boloński

Proces Boloński – jest to program zapoczątkowany 19 czerwca 1999, kiedy to 29 ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe 29 krajów Europy podpisało dokument, który miał na celu przyspieszenie utworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Główne postanowienia Procesu Bolońskiego mają sprzyjać ujednoliceniu systemów szkolnictwa wyższego. Należą do nich:

 • wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS;
 • podział studiów na studia I i II stopnia;
 • kontrola jakości kształcenia oraz wewnętrzny uczelniany system zapewniania jakości;
 • promocja programów mobilności studentów i wykładowców; (program międzynarodowy – Erasmus i program krajowy – MOST)
 • promocja kształcenia przez całe życie.
   

Dokumenty wewnętrzne normujące jakość kształcenia

 • Uchwała nr 31/2007 Senatu KPSW z dnia 18-06-2007 w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 20/2012 Senatu KPSW z dnia 25-06-2012 w sprawie przyjęcia Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 3/2013 Senatu KPSW z dnia 25-02-2013 w sprawie przyjęcia zmodyfikowanego Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
 • Uchwała nr 7/2013 Senatu KPSW z dnia 25-03-2013 w sprawie realizacji badań ankietowych w KPSW w Jeleniej Górze;
 • Uchwała nr 8/2013 Senatu KPSW z dnia 25-03-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 81/2016 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 15-04-2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 59/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 19-06-2013 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad dyplomowania w KPSW;
 • Zarządzenie Nr 66/2013 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 12-07-2013 roku w sprawie: zasad i trybu zbierania opinii interesariuszy zewnętrznych przy doskonaleniu i tworzeniu programu kształcenia dla nowego kierunku studiów w KPSW;
 • Uchwała nr  20 /2013 Senatu KPSW z dnia 18-11-2013 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie okresowej oceny nauczycieli akademickich w KPSW w Jeleniej Górze.

 

Badania losów zawodowych absolwentów

Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Europejska Rama kwalifikacji (ERK) – przyjęta w UE struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia dla krajowych ram kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach UE.
Polska Rama Kwalifikacji (PRK) – przyjęta w Polsce struktura poziomów kwalifikacji  do ZSK. Poziomy PRK odpowiadają poziomom ERK.
Przypisanie poziomu PRK danej kwalifikacji – rozstrzygnięcie  podjęte na zasadach określonych w ustawie  o ZSK o ustaleniu poziomu PRK dla danej kwalifikacji na podstawie porównania efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK.

 

Kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich KPSW tel. 75 64 53 345

 

Propozycje zmian w procedurach zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia może zgłosić każdy student, pracownik lub inne osoby związane z uczelnią.
Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego.

instagram
instagram
instagram