Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

 

Pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.). Zgodnie z ustawą jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) od dnia 1 stycznia 2021 r.

Celem powstania PPK jest wprowadzenie nowego, dobrowolnego i długoterminowego systemu oszczędzania i gromadzenia środków finansowych na przyszłą emeryturę. System jest tworzony i współfinansowany zarówno przez pracowników, pracodawców, jak i państwo. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Rachunek pracownika, prowadzony w ramach PPK, będzie także, po spełnieniu ustawowych warunków, zasilany wpłatą powitalną (250 zł) i dopłatami rocznymi (240 zł) z Budżetu Państwa.

W programie PPK dobrowolnie uczestniczą osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tj.:

  1. pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
  2. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Do PPK automatycznie zostaną włączone osoby w wieku od 18. do 55. roku życia. Zatrudnieni pomiędzy 55. a 70. rokiem życia, którzy chcieliby uczestniczyć w programie, mogą złożyć odpowiedni wniosek o przystąpienie do PPK.

Do wdrożenia PPK w KPSW konieczne jest dokonanie wyboru instytucji finansowej, z którą, w imieniu i na rzecz uczestnika PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie oraz umowę o zarządzanie PPK. Przy wyborze podmiotu zatrudniającego będziemy współpracować z działającymi na terenie Uczelni zakładowymi organizacjami związkowymi. Kryteria wyboru, tryb i formę podpisania umowy z instytucją finansową oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika reguluje wyżej powołana ustawa.

Aby przybliżyć Państwu istotę i zasady PPK, zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. (https://www.mojeppk.pl) oraz do śledzenia strony KPSW (Pracownicy - Serwis pracowniczy, zakładka Pracownicze Plany Kapitałowe, na której na bieżąco będą przekazywane komunikaty, informacje oraz odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości.

Jednocześnie informuję, że rozpoczęliśmy prace związane z wyborem instytucji obsługującej PPK w KPSW. W tym celu został powołany zespół do spraw wprowadzenia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze  Pracowniczych Planów Kapitałowych (Zarządzenie Rektora nr 17/2021),który realizuje bieżące prace związane z tym procesem.

Rektor KPSW
dr n. med. Wioletta Palczewska

instagram
instagram
instagram