Rektor KPSW w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Żłobka „Żaczek”

Rektor KPSW w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Żłobka „Żaczek”

 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Żłobek „Żaczek”

58-560 Jelenia Góra

ul. Zamoyskiego 7

Podmiot prowadzący: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Data uruchomienia żłobka: 01.10.2021 r.

2. Określenie stanowiska: dyrektor Żłobka „Żaczek”

3. Wymiar czasu pracy : pełen etat

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku przed uruchomieniem żłobka:

1)      stworzenie koncepcji uruchomienia i funkcjonowania żłobka;

2)      stworzenie wewnętrznych aktów prawnych dotyczących działalności żłobka;

3)      czynny udział w rekrutacji dzieci i pracowników żłobka;

4)      dobór wyposażenia pomieszczeń;

5)      prace organizacyjne związane z uruchomieniem żłobka;

 

5.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku po uruchomieniu żłobka:

 

1)          organizowanie, nadzorowanie i kierowanie działalnością Żłobka „Żaczek” zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)          nadzór merytoryczny i organizacyjny nad żłobkiem;

3)          współpraca z rodzicami w zakresie spraw opiekuńczych, wychowawczych, rozwoju psychomotorycznego, spraw zdrowotnych dziecka;

4)          nadzór nad prawidłowym, zgodnym z przepisami żywieniem dzieci;

5)          udział w kontrolach prowadzonych w żłobku, wykonywanie zaleceń z nich wynikających;

6)          sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanem sanitarno-epidemiologicznym żłobka i jego otoczenia;

7)          czuwanie nad dyscypliną pracy podległego personelu;

8)          reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

9)          gospodarowanie powierzonym mieniem;

10)      opracowywanie projektów planów finansowych żłobka i czuwanie nad prawidłowym wykorzystywaniem środków finansowych;

11)      realizacja i koordynowanie zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

12)      prowadzenie dokumentacji dotyczącej żłobka;

13)      tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia służbowe, regulaminy, instrukcje);

14)      terminowe i rzetelne realizowanie zadań, sporządzanie sprawozdawczości;

 

 6.      Wymagania niezbędne:

1)          obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)          wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;

3)          kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;

4)          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)          kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6)          kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7)          kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne;

8)          kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

9)          stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 7.      Wymagania dodatkowe:

1)          znajomość przepisów prawa, a w szczególności ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, przepisów prawa pracy;

2)          dobra znajomość obsługi komputera i programów biurowych;

3)          wysoka kultura osobista;

4)          komunikatywność, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;

5)          samodzielność, obowiązkowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

6)          umiejętność kierowania zespołem lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym.

 8.      Wymagane dokumenty:

1)          podpisany przez kandydata życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

2)          potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy;

3)          podpisane przez Kandydata oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;

4)          podpisane przez Kandydata oświadczenia o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym; Kandydat wyłoniony w konkursie przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Rejestru o niefigurowaniu w w/w bazie wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy;

5)          podpisane przez Kandydata oświadczenia, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona;

6)          podpisane przez Kandydata oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

7)          podpisane przez kandydata oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

8)          poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału Kandydatów; II etap - rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne oraz niezbędne kryteria merytoryczne. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów Kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

OŚWIADCZONIE DYREKTORA ŻŁOBKA .ODT

 

 9.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz numerem telefonu, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko dyrektora Żłobka „Żaczek” należy składać na adres:

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Dział Kadr

ul. Lwówecka 18

58-506 Jelenia Góra

 

w terminie do 31 marca 2021 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619.

1.      Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana stosowna zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

instagram
instagram
instagram