Praca dla wykładowcy / starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki

Praca dla wykładowcy / starszego wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki

REKTOR

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy/ starszego wykładowy

w Zakładzie Pedagogiki

Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Stanowisko: wykładowca – 0,83 etatu /starszy wykładowca – 1 etat

Dyscyplina naukowa: pedagogika

Data ogłoszenia: 10.01. 2019 r.

Termin składania ofert: 10.01.2019 – 09.02.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 11.02.2019 r.

Słowa kluczowe: pedagogika opiekuńcza, pedagogika wczesnoszkolna , pedagogika przedszkolna

Warunki konkursu wykładowca:

a)      posiadanie stopnia doktora

b)      praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (szkoła podstawowa klasy I-III oraz/lub przedszkole)

Warunki konkursu starszy wykładowca:

a)      posiadanie stopnia doktora

b)      zainteresowania badawcze w zakresie ww.specjalności udokumentowane co najmniej 5. publikacjami wydanymi w okresie ostatnich 5. lat

c)      minimum 8-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym,

d)      wskazanie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

e)      praca zawodowa poza szkolnictwem wyższym (szkoła podstawowa klasy I-III oraz/lub przedszkole)

Wymagane dokumenty:

a)      kopia dyplomu nadania stopnia naukowego doktora

b)      CV

c)      spis publikacji z ostatnich 5. lat

d)      świadectwa pracy dokumentujące pracę zawodową poza szkolnictwem wyższym

Preferowani kandydaci deklarujący Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze jako pierwsze miejsce pracy

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

ul. Lwówecka 18

58-503 Jelenia Góra

lub

DziekanatWNHiS@kpswjg.pl

Uczelnia zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn!

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 

Informujemy, że administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, NIP 6112172838, REGON 230480619. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy oraz będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze umów. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

instagram
instagram
instagram