probna

rekrutacja od 03.06.2019 roku! 
Zasady przyjęcia kandydatów na studia >>>

Kierunek dietetyka >>>
» dietoprofilaktyka i dietoterapia « 
» dietetyka w rekreacji « 
Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna >>>
» event i kreowanie wizerunku « 
» kreowanie wizerunku i reklama « 
» produkcja  medialna z elementami dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego « 
Kierunek edukacja techniczno-informatyczna >>>
» systemy i metody wizualizacji informacji « 
» projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych « 
Kierunek filologia >>>
» filologia angielska z językiem biznesu « 
» filologia angielska nauczycielska z modułem biznesowym « 
» filologia germańska - od podstaw - z językiem biznesu « 
» filologia germańska - od podstaw - z realioznawstwem « 
Kierunek fizjoterapia
 
Kierunek pedagogika >>>
» resocjalizacja z kryminologią « 
» resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych « 
Kierunek pielęgniarstwo licencjackie >>>
 

 

Kierunek pielęgniarstwo magisterskie >>>
 

 

Kierunek Wychowanie fizyczne >>>
» animator czasu wolnego « 
» trener personalny « 

 

 
 

 

 

 

 
Wybierając dietetykę zdobędziecie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, przygotowania do pracy w poradniach dietetycznych, współpracy z personelem medycznym w zakresie planowania żywienia. Ważnym elementem kształcenia jest nabycie praktycznych umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
Zaletą studiowania tego kierunku w KPSW jest dostęp do nowoczesnych laboratoriów: chemicznego i mikrobiologicznego, kadra dydaktyczna z praktycznym doświadczeniem zawodowym i ciekawy program praktyk zawodowych.  
 

 

 
 
Dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, łączący wiele dyscyplin, skupiający w sobie zagadnienia zarówno z zakresu nauk społecznych jak i humanistycznych. Łączy zarówno teorię, jak i praktykę. W KPSW studenci tego kierunku kształcą umiejętności praktyczne 
w unikatowych, nowoczesnych laboratoriach: studiu radiowym, pracowni telewizyjnej, pracowni multimedialnej oraz DJ-skiej.
Na program studiów składają się zajęcia wykładowe, warsztatowe i laboratoryjne obejmujące wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.
 

 

 
 
Kierunek inżynierski dla osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu informatyki, grafiki komputerowej, inżynierii materiałowej, eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych, programowania komputerów oraz mechatroniki.
Zaletą studiowania tego kierunku jest system wsparcia praktyk zawodowych, który umożliwia podjęcie stałej pracy w trakcie studiów dziennych i możliwość realizowania prac dyplomowych w oparciu o zagadnienia uzgodnione z pracodawcą.
 
 

 

 
 
Oferta studiów na tym kierunku to w dużej mierze zajęcia laboratoryjne i warsztatowe nastawione na pogłębianie umiejętności użycia języka angielskiego i niemieckiego w praktyce. Niepowtarzalna atmosfera studiów to efekt otwartości kadry naukowej, pośród której z pewnością można spotkać wiele ciekawych osobowości, zarażających pasją odkrywania tego, co najbardziej intersujące w historii i współczesności krajów języka angielskiego czy niemieckiego. 
Zaletą studiowania filologii w KPSW jest przede wszystkim ciekawy program  studiów, wzbogaconych m. in. o zajęcia z marketingu,  psychologii, ekonomii, branży medycznej, hotelarstwa i inne przydatne przedmioty z językiem branżowym. Studia z filologii angielskiej nadają kwalifikacje nauczycielskie, a absolwenci filologii germańskiej są poszukiwani na lokalnym rynku pracy.
 

 

 

Decydując się na studia na tym kierunku  warto mieć na uwadze, iż  KPSW to jedyna uczelnia w regionie z niemal 20-letnim doświadczeniem w kształceniu przyszłych fizjoterapeutów. Przez te wszystkie lata praktyki dydaktycznej pieczołowicie zbudowano bogate, profesjonalne, fizjoterapeutyczne zaplecze czyli pracownie, sprzęty, aparaturę identyczną ze sprzętem w gabinetach fizjoterapii. Kadra dydaktyczna to wykwalifikowani, cenieni i doświadczeni w praktyce i teorii nauczyciele, z których wielu na co dzień wykonuje swój zawód.
Uzdrowiskowy charakter Kotliny Jeleniogórskiej w unikalny sposób pozwoliły na wypracowanie owocnej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym i medycznym, stwarzając studentom możliwości wszechstronnej praktyki. Pozwala to również absolwentom szybko i łatwo znaleść zatrudnienie w jednej z wielu placówek ochrony zdrowia, uzdrowisk, ośrodków SPA, domów pomocy społecznej czy placówek o charakterze rekreacyjnym i sportowym.
 
 

 

 
 
Studia na tym kierunku pozwolają zdobyć wiedzę teoretyczną i metodyczną  przygotowującą do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi oraz patologizującymi wpływami środowiska, a także prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole, placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym.
Absolwent pedagogiki nabędzie  umiejętności  w zakresie stawiania diagnoz etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych i kryminologicznych oraz programowania działań resocjalizujących, ponadto studia pozwalają na podjęcie pracy w służbach mundurowych.
 
 

 

 

Jeden z najbardziej porządanych zawodów na lokalnym rynku pracy. Studia przygotowują wykwalifikowaną kadrę do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług medycznych, promocji i edukacji zdrowotnej, wobec człowieka w zdrowiu i chorobie, w każdym okresie jego życia.
Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym: szpitalach, podstawowej opiece zdrowotnej, medycynie szkolnej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, sanatoriach, jednostkach systemu ratownictwa medycznego.
Intensywnie postępujący rozwój nauki i techniki oraz konieczność dostosowania się do wymogów Unii Europejskiej zrodziło potrzebę zdobywania coraz wyższych kwalifikacji w tym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy przyszłym pielęgniarkom 
i pielęgniarzom pogłębianie wiedzy w trakcie studiów i podnoszenie kwalifikacji zawodowych podczas organizowanych specjalnie dla nich kursów doszkalających.
Dyplom pielęgniarski uprawnia do wykonywania zawodu na terenie UE i państw stowarzyszonych.
Kierunek posiada ultranowoczesne zaplecze dydaktyczne w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach symulujących warunki szpitalne, studenci zdobywają umiejętności praktyczne na wysokiej klasy fantomach symulujących stan pacjentów. 
 
 

 

 
Studia na tym kierunku przygotowują do pobudzania różnych form aktywności w czasie wolnym oraz planowania, programowania i organizacji imprez sportowych, środowiskowych, eventów o charakterze rekreacyjnym w zależności od zakresu dla grup, klubów sportowych lub indywidualnego klienta lub sportowca. Absolwenci znajdują zatrudnienie w organizacjach zajmujących się turystyką, sportem i szeroko pojętą rekreacją oraz są wyjątkowo poszukiwaną w naszym regionie grupą zawodową.
Zaletą studiowania tego kierunku w KPSW jest m. in. dostęp do Krytej Pływalni, Hali Sportowej, czy wysokiej klasy sprzętu wspomagającego wyspecjalizowany trening sportowy i rehabilitację. Ponadto Studenci uczestniczą w cyklach obozów praktycznych oraz uzyskują wsparcie przy zdobywaniu uprawnień do prowadzenia różnego rodzaju zajęć sportowych, w tym kwalifikacje nauczycielskie.
   
instagram
instagram
instagram