Rekrutacja pracowników dydaktycznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w 2019 r. w ramach Projektu.

Rekrutacja pracowników dydaktycznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w 2019 r. w ramach Projektu.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację
pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach
realizowanych w 2019 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości
kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników dydaktycznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – nauczycieli akademickich.
 
Uczestnikami szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach
realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
Wniosek o udział w szkoleniu / studiach podyplomowych / kursie należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207)
u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 5 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

 Regulamin rekrutacji pracowników

Wniosek 

instagram
instagram
instagram