Relacja z XXXIX zdalnego posiedzenia Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Relacja z XXXIX zdalnego posiedzenia Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

    W dniu 20 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze w historii naszej Uczelni  XXXIX zdalne posiedzenie Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
     Obrady Senatu przeprowadzone zostały przy wykorzystaniu systemu wideokonferencyjnego Jit.si wykorzystywanego przez naszych nauczycieli akademickich do zdalnego nauczania studentów. Wszyscy uczestnicy obrad Senatu połączyli się za pomocą tej platformy niezależnie od tego, gdzie się znajdowali: w swoich domach, gabinetach lub pracowniach komputerowych. Byli wszędzie tam, gdzie można było połączyć się zdalnie z Uczelnią. Pracownicy sekcji informatyzacji wraz z jej kierownikiem mgr inż. Marcinem Rajkowskim, przygotowali urządzenia komputerowe umożliwiające łączność teleinformatyczną (wypowiadanie się i widok osoby zabierającej głos) oraz czuwali nad prawidłowym ich funkcjonowaniem w czasie obrad Senatu. Moderatorem obrad był prorektor KPSW dr inż. Tadeusz Lewandowski, który od godziny 11.30 sprawdził obecność członków Senatu i zaproszonych gości oraz sprawdził, czy jest kontakt foniczny i wizyjny ze wszystkimi uczestnikami posiedzenia. Protokół z posiedzenia sporządzała mgr Ewelina Kaniecka, dokumentację filmową realizował inż. Kacper Kaniewski, natomiast zdjęcia z monitora komputera robił mgr Kazimierz Stąpór.
     Punktualnie o godzinie 12.00 JM Rektor KPSW prof. dr hab. Marian Ursel przywitał wszystkich uczestników i otworzył obrady Senatu. Następnie poprosił prorektora - dra inż. Tadeusza Lewandowskiego o rozpoczęcie obrad. Dr inż. Tadeusz Lewandowski przedstawił następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 3/2020 z XXXVIII posiedzenia Senatu Karkonoskiej Państwowej
    Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze kadencji 2015-2019 z dnia 9.03.2020 roku.
3. Uchwała Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  z dnia 20 kwietnia 2020 roku
    zmieniająca Statut KPSW w Jeleniej Górze.
4. Uchwała Senatu w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku „sport i wellness”
     prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
5. Uchwała Senatu w spawie przyporządkowania kierunku „sport i wellness” prowadzonego
    na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz                        
    w sprawie wskazania procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem
    kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty uczenia się”.
6. Informacje kierownictwa.
7. Sprawy wniesione.
Wszystkie wyżej wymienione dokumenty zostały pojedynczo przegłosowane przez każdego senatora. Wszystkie dokumenty zostały przyjęte przez Senat KPSW.
     W punkcie „Informacje kierownictwa” mgr Marcin Michalak poinformował, że ukazały się zmiany do „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. JM Rektor KPSW poinformował, że odbyło się Kolegium Rektorów Uczelni Dolnego Śląska i Opola. Przedstawiono tam problemy związane z obecną sytuacją szkolnictwa w naszych uczelniach w czasie pandemii COVID-19.  Podziękował informatykom KPSW za ogromny wkład pracy włożony w przygotowanie zdalnego kształcenia studentów i dzisiejszego zdalnego posiedzenia Senatu KPSW. Dr n. med. Wioletta Palczewska – dziekan WNMiT poinformowała, że egzaminy magisterskie pielęgniarek odbędą się drogą on-line. Mgr Marcin Michalak – prawnik KPSW poinformował, ze terminy egzaminów studentów są w gestii JM Rektora KPSW. Kanclerz KPSW mgr Grażyna Malczuk poinformowała, że administracja KPSW działa na bieżąco.  Poinformowała również o tym, że w ramach kolejnych projektów planowane jest wyposażenie wybranych sal wykładowych KPSW w dedykowane systemy wideokonferencyjne umożliwiające nauczanie online. W dalszym ciągu kontynuowane będzie kształcenie studentów on-line.
    Moderator posiedzenia Senatu – dr inż. Tadeusz Lewandowski podziękował sekcji informatyzacji KPSW za wzorowe przygotowanie systemów teleinformatycznych i sprawny przebieg obrad Senatu KPSW. Na zakończenie obrad Prorektor poprosił wszystkich uczestników posiedzenia Senatu o  potwierdzenie, czy wszystko przebiegało prawidłowo.
       JM Rektor KPSW -  prof. dr hab. Marian Ursel podziękował wszystkim uczestnikom posiedzenia Senatu KPSW za udział w tym posiedzeniu.

Opracował mgr Kazimierz Stąpór

1
2
3
4
5
6
7
9
12
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
instagram
instagram
instagram