Straszne selfie - konkurs!

Straszne selfie - konkurs!

Zapraszamy Studentów, Wykładowców, Pracowników KPSW oraz pełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie fotograficznycm "Straszne Selfie".

Konkurs polega na zrobieniu aparatem fotograficznym, telefonem lub innym urządzeniem, które Wam przyjdzie do głowy (np skaner) - autoportretu (tzw. "selfie") i opublikowaniu go w komentarzach pod postem o konkursie na oficjalnej stronie Uczelni na portalu Facebook. Należy również wyjaśnić dlaczego zdjęcie jest "straszne",

Na wasze prace czekamy do 10 listopada 2018 roku. Zwycięzcy dostaną upominki rzeczowe i dyplomy.

Oto link do strony >>>

Pełen regulamin konkursu poniżej. Uwaga biorąc udział w konkursie, wyrażacie zgodę na postanowienia poniższego regulaminu.

Regulamin konkursu fotograficznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

§1

1.Organizatorem konkursu są Biuro Promocji i Biuro Karier Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18.

2. Tematem konkursu są "Straszne selfie”.

§2

Celem Konkursu jest:
1)   rozwijanie zainteresowań fotografią,
2)   promowanie młodych talentów
3)   promocja Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,
4)   integracja społeczności akademickiej.

§3

W konkursie udział mogą wziąć studenci KPSW, pracownicy dydaktyczni i administracyjni KPSW, oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu jeleniogórskiego.

§4

1.   Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość fotografii.
2.   Do konkursu zostaną przyjęte prace w formacie cyfrowym, które zostaną opublikowane w komentarzach na oficjalnym profilu Uczelni pod postem o konkursie.
3.   Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików ani na dokonywanie zmian w oryginalnej kompozycji fotografii.
4.   Nie zezwala się na retusz fotografii, ani stosowania aplikacji dodających gotowe elementy.
5.   Dopuszcza się konwersję zdjęć kolorowych na czarno - białe i sepię.
6.   Każda praca powinna być zatytułowana. Tytuł należy podać w treści zamieszczanego komentarzu ze zdjęciem.
7.   Prace muszą być wykonane tylko jako autoportrety (selfie).
8.   Prace, które przedstawiają większa ilość ludzi niż autor nie będą brane pod uwagę.
9.   Prace nie mogą nikogo obrażać, być wulgarne, zawierać nagości, ani promować spożywania alkoholu i substancji odurzających. Zdjęcia niespełniające warunków ogólnie przyjętego dobrego smaku, zostaną wraz z komentarzem usunięte.

§5

1.   Ostateczny termin składania prac upływa 10 listopada 2018 r. Prace należy opublikować na oficjalnym profilu KPSW w komentarzu pod postem o konkursie.
2.   Za datę zgłoszenia pracy uważa się datę opublikowania pracy pod postem o konkursie.
3.   Prace przesłane mailem, lub inną drogą, nie będą przyjmowane do konkursu.
4.   Ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada 2018 r. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej KPSW w Jeleniej Górze, wraz z nagrodzonymi pracami.
5.   Poprzez zgłoszenie prac do konkursu uczestnik oświadcza, że:

a.   przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec KPSW w Jeleniej Górze na wady prawne zgłoszonych fotografii;
b.   wszystkie osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na upublicznianie ich wizerunku;
c.   wyraża zgodę na przetwarzanie przez KPSW w Jeleniej Górze danych osobowych na potrzeby konkursu;
d.   nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium udziela na rzecz Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górzeprawo do wykorzystania fotografii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.);

6.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w przy zgłoszeniu pracy do konkursu, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
7.   Organizatorzy nie rozsyłają dyplomów, podziękowań i nagród. Będą one wręczone w wyznaczonym terminie w siedzibie Biura Promocji KPSW w Jeleniej Górze, tj. budynek Rektoratu KPSW, pok. 103.

§6

1.   Nadesłane prace ocenią pracownicy Biura Karier i Biura Promocji KPSW.
2.   Jako kryteria oceny prac posłużą:

a.   zgodność pracy z tematem konkursu,
b.   oryginalność ujęcia tematu,
c.   walory artystyczne pracy,
d.   techniczna poprawność wykonania zdjęcia.

§7

1.   Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
2.   Werdykt oceniających jest ostateczny i wiążący dla uczestników konkursu.
3.   Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz niewyłonienia laureatów.

§8

1.   Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem wszelkich postanowień niniejszego regulaminu i oświadczenie, że fotografie zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście, są oryginalne i nie były dotąd publikowane.
2.   Nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni, www.kpswjg.pl.

§9

Zastrzega się możliwość zmiany Regulaminu konkursu w każdym czasie, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

§10

Organizator konkursu ma prawo rozstrzygnięcia sporów powstałych w trakcie konkursu oraz wykładni i interpretacji Regulaminu przy jego stosowaniu.

§11

Nadesłanie prac, jest jednoznaczne z:

  • Oświadczeniem, że zgłoszone wyżej prace są autorstwa nadsyłającego i nie były nigdzie dotąd publikowane oraz przysługują autorowi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
  • Oświadczeniem, że nieodpłatnie, bezterminowo i bez ograniczeń co do terytorium przenoszę na rzecz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze autorskie prawa majątkowe do fotografii zgłoszonych do konkursu na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
  • Wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez KPSW w Jeleniej Górze danych osobowych, zawartych przy zgłoszeniu (nazwa konta FB), w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z oświadczeniem, o pełni świadomości uczestnika o dobrowolności podania danych oraz, poinformowaniu o prawie wglądu do danych, możliwości ich poprawiania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Administratorem danych osobowych jest KPSW w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.
  • W związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, zgłaszający wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej swoich danych, w tym mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach o konkursie oraz publikacjach i informacjach o jego wynikach.
instagram
instagram
instagram