Wyniki  rekrutacji na  nowe specjalności dla kierunku Pedagogika

Wyniki rekrutacji na nowe specjalności dla kierunku Pedagogika

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
ogłasza wyniki rekrutacji studentów Wydziału Nauk
Humanistycznych i Społecznych na nowe specjalności w
ramach realizacji projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości
kształcenia i zarządzania w Uczelni” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
kierunek Pedagogika specjalność resocjalizacja z kryminologią
 
WYNIKI
instagram
instagram
instagram