Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu „KPSW - Uczelnia bez barier

Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu „KPSW - Uczelnia bez barier

Projekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób w ramach projektu „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych.

Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu oceny złożonych wniosków na pełnienie funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych, uwzględniając regulaminowe kryteria uczestnictwa w rekrutacji, dokonała wyboru następujących osób, które uzyskały największą ilość punktów:

 

  1. Dr Jacek Falkenberg
  2. Dr Jacek Trembecki
instagram
instagram
instagram