Stypendia / Pomoc materialna

W roku akademickim 2018/2019 Student może otrzymać następujące świadczenia
z Funduszu Pomocy Materialnej:

 1. STYPENDIUM SOCJALNE- jest przyznawane studentowi na okres JEDNEGO SEMESTRU, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000,00 zł netto,
 2. STYPENDIUM W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIANIA W AKADEMIKU LUB INNYM OBIEKCIE- jest przyznawane studentowi studiów STACJONARNYCH na okres JEDNEGO SEMESTRU, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1000,00 zł netto. Stypendium może otrzymać osoba, która zamieszka w akademiku lub posiada umowę najmu i jest tymczasowo zameldowana na terenie Jeleniej Góry oraz lub posiada umowę najmu potwierdzoną przez Urząd Skarbowy, a odległość od jej miejsca stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi co najmniej 40km,
 3. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, jest przyznawane na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, na czas trwania orzeczenia, jednak nie dłużej niż na rok akademicki,
 4. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYSOKĄ ŚREDNIĄ, WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE, OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE,
 5. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE,
 6. STYPENDIUM MINISTRA ZA OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE,
 7. ZAPOMOGĘ.

Uwaga! Druki i załączniki do pobrania zostaną udostępnione wkrótce, ze względu na trwające prace nad ich aktualizacją.

Wniosek:

- stypendium socjalne

-załącznik nr 1, na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 należy złożyć w terminie:

do 10 października 2018r

-stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

- załącznik nr 6, na rok akademicki 2018/2019

do 10 października 2018r

w rektoracie (bud. 1) pok. 108 (w godzinach od 10.00 do 14.00)

CO DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE?

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy załączyć stosowne dokumenty m.in.:

1.    Zaświadczenia Urzędu Skarbowegoo przychodzie oraz o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych za rok 2017 (wg wzoru do świadczeń rodzinnych). W przypadku osób rozliczających się wspólnie w w.w. zaświadczeniu należy wyszczególnić osobno przychody. Powyższe zaświadczenia wymagane są dla każdej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła lat 18, w tym również dla studenta wnioskodawcy.

2.    Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu, o przychodzie, stawkach podatkowych oraz składkach na ubezpieczenia społeczne za rok 2017,

3.    Decyzja lub zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości karty podatkowej za rok 2017,

4.    Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS ) o wysokości potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne  od dochodów w roku 2017,

5.    Załącznik nr 4 do RPM (oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym) wymagane jest dla każdej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 lat, w tym również dla studenta wnioskodawcy

6.    Załącznik nr 11 do RPM(oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2017)

7.    Załącznik nr 3 do RPM (oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za rok 2017) wymagane jest dla każdej osoby która ukończyła 18 lat i prowadzi tego rodzaju działalność.

8.    Zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie hektarów przeliczeniowych w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest wymagane, gdy student lub rodzice studenta posiadają gospodarstwo rolne.

9.    Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni jest wymagane dla członków rodziny w wiek 18-26 lat jeżeli pobierają naukę,

10.  Kserokopię (oryginał do wglądu) aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego należy dostarczyć dla każdego członka rodziny, który nie ukończył 18 lat,

11.  Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji w przypadku osób nie posiadających dochodu wg zaświadczenia wymienionego w pkt 1, 2 i 3.

12.  Zaświadczenia z MOPS lub GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej w przypadku dochodów na jedną osobę w rodzinie studenta nie przekraczających kwoty 150,00 zł miesięcznie.

13.  Podstawą przyznania stypendium w zwiększonej wysokości jest przedłożenie
kserokopii (oryginał do wglądu) umowy najmu potwierdzonej przez Urząd Skarbowy i dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie lub umowy najmu i dokumentu potwierdzającego tymczasowe zameldowanie,

14.  Załącznik nr 5 do RPM - numer osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do przyznania stypendium socjalnego wymagają przedstawienia dodatkowych dokumentów, potwierdzeń lub wyjaśnień student zobowiązany jest dołączyć je do wniosku. Przypominamy, że osoby mające zawieszoną działalność gospodarczą muszą dokonać rejestracji w PUP jako osoby aktywnie poszukujące pracy.

 

Szczegółowe kryteria i tryb udzielenia świadczeń pomocy materialnej dla studentów określa

Regulamin Pomocy Materialnej dla Studentów KPSW.

 

DRUKI DO POBRANIA

 • Regulamin Pomocy Materialnej
  PDF 

   
 • Załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, 
 • Załącznik nr 2 - wniosek o kontynuację stypendium socjalnego
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
   
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
 • Załącznik nr 5 - karta informacyjna dotycząca stypendium oraz oświadczenie o pobieraniu świadczeń pomocy materialnej
 • Załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnością
 • Załącznik nr 7 - wniosek o przyznanie zapomogi
   
 • Załącznik nr 8 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe
 • Załącznik nr 9 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysoką średnią
   
 • Załącznik nr 10 - wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe lub artystyczne
 • Załącznik nr 11 - oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne