Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

Sekcji Wydawniczo-Poligraficznej

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

w Jeleniej Górze

 

Profil działalności wydawniczej

 

Profil działalności wydawniczej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) obejmuje:

 

a) publikacje zwarte o charakterze monografii naukowych,

b) publikacje zwarte będące zbiorem artykułów wydanych pod redakcją,

c) materiały z konferencji i sympozjów,

d) publikacje o charakterze podręcznika, skryptu, zeszytu do ćwiczeń itp.,

e)  publikacje zeszytów tematycznych (wydziałów).

 

Ogólne zasady

 

1.  Wydawanie publikacji w KPSW opracowanych przez pracowników odbywa się zgodnie  z planem Rady Wydawniczej.

2. Rada Wydawnicza podejmuje decyzje o wydaniu publikacji w oparciu o przydzielony budżet na dany rok, określony w        planie rzeczowo-finansowym.

3.  Rada Wydawnicza powoływana jest Zarządzeniem Rektora.

4.  Skład Rady Wydawniczej jest umieszczany na stronie internetowej KPSW.

5. Autor (redaktor pracy zbiorowej) uzgadnia treść przygotowanych materiałów do wydania z dziekanem danego                     wydziału  (przełożonym), a po jego akceptacji zgłasza pisemny wniosek w sprawie zaopiniowania publikacji do Rady         Wydawniczej.

6. Autor (redaktor) dostarcza do Rady Wydawniczej 1 egzemplarz opracowania autorskiego publikacji w formie                      drukowanej  oraz zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).

7.  Publikacja podlega sprawdzeniu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.

8. Dla zapewnienia terminowości wydania publikacji w danym roku, ustala się dostarczenie opracowań autorskich do Rady Wydawniczej do 20 grudnia roku poprzedzającego.

9.  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Wydawniczą następuje przekazanie materiałów do recenzji.

10. Zgodnie z procedurą recenzowania, oceny dokonują niezależni recenzenci.

11. KPSW zawiera umowy o dzieło na napisanie recenzji dla danej publikacji oraz ponosi koszty recenzji i wydania publikacji.

     12.  Autorzy nie otrzymują honorarium za napisanie publikacji.

13. Po otrzymaniu recenzji autor zobowiązany jest dokonać ewentualnych poprawek w swoim opracowaniu oraz przedstawić poprawioną wersję publikacji (tekst wydrukowany oraz plik zapisany na nośniku elektronicznym).

14.  Autor lub redaktor pracy zbiorowej opracowanie autorskie przygotowuje zgodnie z „Zasadami przygotowania                     publikacji”.

15.  Autor ponosi pełną i jednoosobową odpowiedzialność za jakość merytoryczną opracowania, stylistykę i poprawność gramatyczną.

16. Wraz z tekstem opracowania autor (autorzy) składa pisemne oświadczenie, że utwór nie był dotąd publikowany, jego treść i materiał ilustracyjny nie naruszają osobistych i majątkowych praw osób trzecich.

17.  Autor podpisuje również oświadczenie dotyczące umieszczenia publikacji w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

18. Skład materiałów autorskich do druku przygotowuje Sekcja Wydawniczo-Poligraficzna KPSW.

19. Druk i oprawa danego wydawnictwa wykonywana jest w jednej z wybranych drukarń na terenie Polski, zgodnie z                zapytaniem ofertowym.

20. Dyrektor Biblioteki i Centrum Informacji Naukowej (BiCIN) odpowiada za techniczną stronę wydania książki przy                 zastosowaniu procedur prawnych.

21.  Książki muszą mieć nadany międzynarodowy numer ISBN a czasopisma ISSN. Numery ISBN i ISSN przydziela                 dyrektor BiCIN.

22.  Autor może zaprojektować okładkę. Jeżeli autor nie przedstawi projektu okładki, wydawnictwo przygotuje swoją propozycję.

23.  Kolportażem publikacji zajmuje się BiCIN.

24. Rada Wydawnicza KPSW ma prawo odmówić autorowi przyjęcia publikacji do druku jeśli:

     a) publikacja nie spełnia wymogów określonych w pkt. 5,

     b) publikacja obarczona jest wadami prawnymi,

     c) środki finansowe KPSW nie zabezpieczają pokrycia kosztów przygotowania publikacji do druku,

     d) publikacja nie uzyskała pozytywnej recenzji,

     e) autor nie wniósł poprawek lub uzupełnień zgodnie ze wskazaniami recenzentów
         w wyznaczonym terminie.

25. W przypadku nie przyjęcia publikacji do druku Rada Wydawnicza KPSW przekazuje informację o odmowie autorowi.

26. Autorowi publikacji przysługują dwa bezpłatne egzemplarze autorskie wydawnictwa przyjętego do druku.

27. Autorowi artykułu zawartego w pracy zbiorowej przysługuje 1 egzemplarz publikacji.

28. Po jednym bezpłatnym egzemplarzu otrzymują recenzenci oraz redaktorzy wydawnictwa.

29. Dwa egzemplarze przekazywane są do Archiwum KPSW.

30. Egzemplarze obowiązkowe wydawnictw KPSW dostarczane są do 15 bibliotek w kraju.

31. Część wydawnictw przeznacza się na promocję uczelni.

 

Zasady przygotowania publikacji

 

1.  Opracowanie autorskie publikacji należy zapisać na nośniku elektronicznym (tekst w edytorze Microsoft Word) – w              jednym pliku powinien znaleźć się tytuł, spis treści, wstęp, tekst główny, przypisy, bibliografia, indeksy (wg potrzeb).

2. Artykuły do zeszytów tematycznych wydziałów powinny zawierać tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, tekst główny, przypisy, bibliografia.

3. Sporządzenie przypisów, bibliografii, indeksów oraz tłumaczenie tytułu, streszczenia i słów kluczowych na język angielski należy do obowiązków autora.

4. Jeśli publikacja ma zawierć indeksy – autor dostarcza tzw. ślepe indeksy (bez numerów stron). Indeks nazwisk powinien zawierać wszystkie nazwiska występujące w publikacji (oprócz cytatów i bibliografii) z pełnymi imionami.

5.  Tekst publikacji należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt. z odstępem między wierszami 1,5 linii. Można stosować pogrubienie jako wyróżnienie w tekście, nie należy stosować podkreśleń liter, wyrazów i zdań oraz twardych spacji  (spacja, która nie pozwala przełamywać w danym miejscu tekstu).

6. Marginesy zewnętrzne ze wszystkich stron powinny wynosić 2,5 cm.

7. Wszystkie strony w opracowaniu autorskim należy ponumerować.

8.  Tabele, rysunki i fotografie powinny być zamieszczone w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na nie.

9.  Wielkość tabel, rysunków i fotografii wraz z tytułem i źródłem nie może przekraczać formatu B5 (12,5 x 18,5 cm).               Tytuły tabel, rysunków i fotografii, źródło, tekst w tabelach należy pisać czcionką Times New Roman 9 pkt. z                        pojedynczym  odstępem. Należy zachować odrębną kolejność numeracji tabel i rysunków.

10.Materiał graficzny (rysunki, wykresy, diagramy itp.) powinny być przygotowane za pomocą  programów pracujących w        środowisku Windows, np. Corel Draw, Excel, Photoshop itp. w formie gotowej do składu.

11.Po każdej tabeli oraz podpisie każdego rysunku i fotografii należy podać źródło lub informację „opracowanie własne”,        „opracowanie własne na podstawie: ...”.

12.Tabele należy podpisywać na górze (nad tabelą), natomiast rysunki – na dole (pod rysunkiem).

13.Fotografie winny być wyraźne i kontrastowe.

14. Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy zapis układu SI.

15. Wszystkie nazwy obcojęzyczne należy zapisywać kursywą.

16. Należy przyjąć ogólną zasadę, że w jednej publikacji (monografii, podręczniku, skrypcie, zeszycie tematycznym               wydziału) obowiązuje jeden sposób cytowania literatury, a wykaz literatury zamieszcza się na końcu publikacji.                   Przypisy należy numerować po kolei w całej książce jeżeli jest jeden autor, natomiast w przypadku kilku autorów                każdy  autor nadaje numerację przypisom w swoim rozdziale.

 17.Bibliografię należy zestawić w porządku alfabetycznym nazwisk autorów wg podanych przykładów.

         z czasopism:

−   Drejer F., Edukacja regionalna w szkołach na pograniczu polsko-czeskim. Zeszyty Wydziału Humanistycznego nr XV, KPSW Jelenia Góra 2018.

–  Fjałkowski  Z., Fjałkowska D., Społeczeństwo informacyjne a wykorzystanie technologii ICT w administracji. Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego nr VIII, KPSW Jelenia Góra 2016.

z książek:

−   Mazurek K.H. (red.), Podstawowe metody badań marketingowych, AE, Wrocław 2005.

−   Waniowski P., Badanie cen, [w:] Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, red. K. Mazurek-Łopacińska, AE, Wrocław 2002.

−   Żuk B., Biometria stosowana, PWN, Warszawa 1989.

instagram
instagram
instagram