Regulamin wewnętrzny

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

1.    Słuchacz traktuje wszystkich współczłonków KUTW życzliwie i z szacunkiem oraz wnosi swój wkład w miłą, pełną serdeczności i akceptacji atmosferę.

2.    Zapisując się na nowy rok akademicki słuchacz wnosi opłatę za pierwszy lub bieżący miesiąc zajęć, a następnie opłaca regularnie składkę do dziesiątego każdego kolejnego miesiąca w którym bierze udział w jakichkolwiek zajęciach. Nowi słuchacze wnoszą ponadto opłatę wpisową (bez względu na miesiąc w którym do KUTW przystępują).  Wysokość opłat regulują zarządzenia Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

3.    Brak opłat składek przez okres przekraczający trzy miesiące w danym roku akademickim (lub na przełomie roku akademickiego) powoduje skreślenie z listy słuchaczy. Słuchacz może ubiegać się o ponowne wpisanie na listę studentów w miarę wolnych miejsc. Przy ponownym zapisie ponosi również opłatę wpisową.

4.    Za zajęcia, które z różnych przyczyn nie odbyły się, lub słuchacz sam nie uczestniczył (z jakichkolwiek przyczyn) słuchaczowi nie przysługuje zwrot pieniędzy, ponieważ wnoszona opłata nie pokrywa rzeczywistych kosztów uczestnictwa w zajęciach, a jedynie ich skromną część. Działalność KUTW jest dotowana przez Karkonoską Państwową Szkolę Wyższą, Radę Miasta Jeleniej Góry i sponsorów.

5.    Słuchacz ma prawo wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Gdy ilość miejsc na zajęciach jest limitowana decyduje kolejność zapisów. W ramach zajęć ruchowych takich jak: gimnastyki dalekowschodnie i tańce słuchacz ma prawo korzystać z jednego zajęcia (np. albo joga, albo tai-chi, albo taniec solo w grupie, albo taniec w kręgu –  ilość miejsc w tych grupach jest także limitowana, decyduje kolejność zapisu). W przypadku lektoratów słuchacz może korzystać z większej niż jedna ilości grup językowych po dokonaniu dodatkowej opłaty semestralnej, określonej zarządzeniem Kanclerza Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

6.    Słuchacz na zajęcia KUTW nie wprowadza osób trzecich(koleżanek, znajomych, krewnych). Dotyczy to WSZYSTKICH zajęć za wyjątkiem piątkowych wykładów plenarnych, które prowadzone są w formule otwartej.

7.    Słuchacz pragnący kontynuować udział w zajęciach w kolejnym roku akademickim, ma obowiązek zapisać się w terminie do 31. lipca każdego roku na rok następny, wpłacając czesne za październik (nie pobierana jest w tym przypadku opłata wpisowego). Od 1.sierpinia w miarę wolnych miejsc przyjmowani są nowi słuchacze. Spóźnieni słuchacze KUTW są przyjmowani również tylko w miarę wolnych miejsc.

8.    Zajęcia (dotyczy to również basenu) nie odbywają się w święta państwowe i kościelne, uznane jako dni wolne od pracy, a także w przerwach świątecznych bożonarodzeniowo-noworocznej i wielkanocnej.